darmowa dostawa do paczkomatów

więcej

+48 605 541 571

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AQUAPOOL 

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie
za pośrednictwem strony serwisu internetowego https://aquapool.sklep.pl/, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Słowniczek:
Sklep - prowadzony przez AQUAPOOL prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Aquapoool z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 7 (60-162 Poznań), NIP: 7792326895, REGON: 302626935; sklep internetowy sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych;
Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Klientowi poprzez wybraną formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu towaru) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Aquapool Polska.
Aquapool z siedzibą w Poznaniu 60-689 ul. Obornicka 341/4, NIP: 7792326895, REGON: 302626935.

Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem:
Poczty elektronicznej: 
biuro@aquapool.sklep.pl 
Telefonicznie: 605 541 571
Pisemnie na adres: Szadecka 7 60-162 Poznań

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez serwisy internetowe prowadzone przez podmioty trzecie (np. allegro.pl). Korzystanie z tej usługi możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu lub dla podmiotów nie zarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, w tym podanie adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybrany sposób płatności oraz wybraniu zamawianego towaru.

3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako sprzedawcą.

5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 

 

II Warunki techniczne składania zamówień

1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12.
Za 
problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
c) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta:

  • procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
  • 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
  • około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
  • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli;
  • dostęp do internetu;

d) włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.

 

III Zamówienia

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.

4. Klient, składając zamówienie w sposób określony przez serwis internetowy, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Na Stronie produktowej Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy towaru. W celu dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych.

5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy.

Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VI Regulaminu.

7. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD lub inPost) lub poprzez odbiór osobisty. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IV Cena produktów oraz formy płatności

1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (8% lub 23%) i nie obejmuje kosztów dostawy.

2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej.

3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.

4. Przed dokonaniem zamówienia Klinowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
a) przy odbiorze. Realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
b) przelewu elektronicznego i kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

8. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.
Realizacja 
zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

9. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego i kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez Serwis na stronę internetową Podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

10. Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie towaru uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty
elektronicznej. W wypadku, gdyby wydanie towaru miało nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni, Sklep skontaktuje się z Klientem. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub Konsument może od umowy odstąpić.


Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar:
a) ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie zupełnym.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3. W stosunku do Klienta, który jest Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji w ramach rękojmi przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@aquapool.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Sklep jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.


VI Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod Regulaminem, jednakże nie jest to obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.

2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VII regulaminu „Zwrot należności”.

6. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

7. Jeżeli towar dotarł do Konsumenta uszkodzony konieczne jest spisanie protokołu szkody z kurierem. Gdy uszkodzenia nie były widoczne przy odbiorze paczki możliwe jest późniejsze spisanie protokołu z kurierem lub w oddziale danej firmy kurierskiej.


VII Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sklep może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego towaru. 

2. Zwrot płatności dokonanych przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VIII Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

IX Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.09.2015 r.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Sklep z Konsumentami umów, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w serwisie internetowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Załącznik nr 1


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy*)

Adres do zwrotu:
Aquapool
Obornicka 341/4
60-689 Poznań

 

data: ______________ roku
________________________
________________________
________________________
________________________
[imię i nazwisko, adres konsumenta]


Aquapool
Obornicka 341/4
60-689 Poznań
adres email: biuro@aquapool.sklep.pl 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ________________________________________ __________________________________________________ (opis towaru), zawartej na odległość w dniu: ___________________.

________________________

podpis konsumenta

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium