darmowa dostawa już od 300zł

więcej

+48 605 541 571

Regulamin

1
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i
nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony serwisu
internetowego allegro, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Słowniczek:
Sklep - prowadzony przez Aquapool  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Aquapoool  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 7 (60 – 162 Poznań),
NIP: 7792326895, REGON: 302626935  sklep internetowy sprzedający towary za pośrednictwem
Internetu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych;
Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na
temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Klientowi
poprzez wybraną formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu towaru)
niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za
pośrednictwem systemów płatności on-line;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy
realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
Sklep internetowy prowadzony jest przez Aquapool  prowadzącego działalność gospodarczą
prowadzony przez Aquapool  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Aquapoool  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 7 (60 – 162 Poznań),
NIP: 7792326895, REGON: 302626935
Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@aquapool.sklep.pl  telefonicznie: 669188569 , a także pisemnie na adres: Szadecka 7 60-162 Poznań
I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty
dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta
ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od
umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów aktualnie znajdujących się
w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez
serwisy internetowe prowadzone przez podmioty trzecie (np. allegro.pl). Korzystanie z tej usługi
możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu
lub dla podmiotów nie zarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza
zamówienia, w tym podanie adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia
faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybrany sposób płatności oraz
wybraniu zamawianego towaru.
3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako
kupującym a Sklepem jako sprzedawcą.
5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu.
II
Warunki techniczne składania zamówień
1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego
urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie
skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer
w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za
problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności,
c) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta:
 procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
 około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli;
 dostęp do internetu;
d) włączona obsługa Cookies i Java Script.
3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów
technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu
i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania
zamówienia.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania
przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych
danych. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające
z działań Klienta.
III
Zamówienia
1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych towarów,
sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.
4. Klient, składając zamówienie w sposób określony przez serwis internetowy, składa ofertę zawarcia
umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Na Stronie produktowej Klient informowany
jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych
wariantach dostawy towaru. W celu dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest do podania
swoich danych adresowych.
5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail
stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu
lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym
fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia.
W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia
w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od
umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu
zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z
prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VI Regulaminu.
7. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej,
firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega
sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na
Stronie produktowej.
IV
Cena produktów oraz formy płatności
1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena
zawiera podatek VAT (23%) i nie obejmuje kosztów dostawy.
2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje
o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej.
3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co
do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.
4. Przed dokonaniem zamówienia Klinowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w
związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami
dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed
datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
a) przy odbiorze. Realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zakończeniu
procesu składania zamówienia;
b) przelewu elektronicznego i kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych
akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez
Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
4
7. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą
w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja
zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania
operacji od operatora płatności.
8. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego i kartą płatniczą, w
jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po
złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez Serwis na stronę internetową Podmiotu
realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
9. Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż
w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie towaru uzależnione jest
od dokonania płatności przez Klienta. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji
zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty
elektronicznej. W wypadku, gdyby wydanie towaru miało nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni,
Sklep skontaktuje się z Klientem. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub
Konsument może od umowy odstąpić.
V
Reklamacje
1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar:
a) ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie zupełnym.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według
swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień
przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia
przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
3. W stosunku do Klienta, który jest Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji w ramach
rękojmi przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku
Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach. W przypadku
konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14
dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć w miarę możliwości dowód
zakupu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres
biuro@aquapool.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna
zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty
elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy
rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Sklep jest
5
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sklep.
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od
umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki
z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta
o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi
składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty
elektronicznej podany w zgłoszeniu.
VI
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn.
zm.) Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny
w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o
odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod
Regulaminem, jednakże nie jest to obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany jeżeli
Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu najpóźniej w
ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi
niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze,
konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest
rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia.
5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14
(czternastu dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.
6. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od
umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności
dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.
VII
Zwrot należności
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych
przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sklep może
jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania
zwrotnego towaru.
2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek
bankowy, z którego nastąpiła płatność.
6
3. Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu
identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na
rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku
bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli
nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko,
adres) lub błędnego numeru konta.
VIII
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep
odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
trzecich.
3. Klient Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich
usunięcia.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez
Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych
w Sklepie.
X
Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta,
powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów
postępowania cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.09.2015 r. .
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez
Sklep z Konsumentami umów, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą
w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w
serwisie internetowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego
Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7
Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy*)
data: ______________ roku
________________________
________________________
________________________
________________________
[imię i nazwisko, adres konsumenta]
Aquapool 
ul. Szadecka 7
60-162 Poznań
adres email: biuro@aquapool.sklep.pl 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ________________ (opis towaru),
zawartej na odległość w dniu: ____________________.
________________________
podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl